Všeobecné obchodní podmínky


I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

David Smetana

se sídlem: Palackého 293, 664 61 Holasice

IČ: 07374470

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 16.8.2018

Evidující úřad: Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100

Není plátce DPH


kontaktní údaje:

email: info@smetanaart.com

telefon: 733 648 622

www.smetanaart.com

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.smetanaart.com (dále je „internetový obchod“). 
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

II.

Informace o fotografiích a cenách

Informace o fotografiích, včetně uvedení cen jednotlivých fotografií jsou uvedeny u jednotlivých položek v katalogu internetového obchodu. Ceny v katalogu nezahrnují poštovné, které si prodávající účtuje dle platného ceníku dopravce. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
Veškerá prezentace fotografií umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním. Osobní odběr je zdarma. Doprava je možná i do zahraničí. 
Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávku fotografií vyplněním objednávkového formuláře bez nutnosti registrace. Má také možnost koupi fotografie na zakázku na základě předchozí domluvy s prodávajícím.
Při zadávání objednávky si kupující vybere fotografii, počet kusů, způsob doručení.
Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. 
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 
Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Platební podmínky a dodání fotografií

Cenu za fotografie a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího    č1452453021/3030, vedený u Air Bank a.s.
Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním fotografie ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním.
Kupní cena fotografie je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
Fotografie je kupujícímu dodána:
na adresu určenou kupujícím objednávce
osobním odběrem dle dohody s prodávajícím
Volba způsobu dodání se provádí během objednávky. Prodávající fotografii dodá do 14 dnů od přijetí platby. 
Náklady na dodání fotografie v závislosti na způsobu odeslání a převzetí jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat fotografii na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno fotografii doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí fotografie od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zabalení fotografie a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. 
Kupující nabývá vlastnické právo k fotografii zaplacením celé kupní ceny, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím fotografie. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu fotografie přechází na kupujícího okamžikem převzetí nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost objednávku převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V.

Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.
Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu fotografii do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Fotografii musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozenou. Nárok na náhradu škody na ní vzniklé je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu neobdržení celkové smluvené ceny v termínu. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, fotografie splňuje předem domluvené požadavky. Reklamace je možná neprodleně po převzetí fotografie, nejdéle však do 3 měsíců od převzetí.
Kupující je povinen respektovat postup zacházení s fotografií, v opačném případě nelze na reklamaci brát zřetel. Pro co nejdelší životnost fotografie je třeba: 
  -Mít fotografii v interiéru.

  -Nevystavovat fotografii přímému slunečnímu svitu.

  -Vyhýbat se vlhkému prostředí a nadměrnému teplu (v blízkosti topení, krbu, …)

  -Nepoškozovat fotografii ostrými předměty.

  -Udržovat fotografii suchým hadříkem.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VI.

Ochrana osobních údajů

Správcem (prodávajícím) osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je David Smetana IČ 07374470 se sídlem: Palackého 293, 664 61 Holasice (dále jen: „správce“).
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl/a kupující.
Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
Příjemcem osobních údajů je pouze správce.
Za podmínek stanovených v GDPR má kupující 
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on.
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň kupujícím zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu poskytnutou při objednávce.
Osoby zobrazené na fotografiích v katalogu internetového obchodu souhlasily s  prezentací a prodejem těchto fotografií třetím osobám, což stvrdily smlouvou o díle uzavřenou před tvorbou této fotografie. 

VII.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.

Ostatní ujednání

Každá fotografie na internetovém obchodě je originálním dílem. Originalita je potvrzena certifikátem, který kupující při nákupu obdrží.
S koupí fotografie kupujícímu náleží vlastnické právo k ní, ne však autorské právo. Užití fotografie k jiným než osobním účelům je zakázáno.
V rámci exkluzivity je každá fotografie prodávajícím podepsána s uvedením pořadového čísla. Množství prodeje každé fotografie je limitované 7 kusy.

IX.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9. 2018